• 0
 • 0

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MAR GiYiM TEKSTiL GIDA TARIM HAY. E-TiC. iML. PAZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği: Veri sorumlusu Ova Mah. 44346 Sk. No:2/10 Seyhan/Adana adresinde mukim, Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 87396 sicil numarası ile kayıtlı MAR GiYiM TEKSTiL GIDA TARIM HAY. E-TiC. iML. PAZ.SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’dir.
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği: Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması, siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.
 3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hissedarları, iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi: Kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.
 5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:
  (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Ova Mah. 44346 Sk. No:2/10 Seyhan/Adana adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@mabross.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.
   
  Bilginize sunarız.
  MAR GiYiM TEKSTiL GIDA TARIM HAY. E-TiC. iML. PAZ.SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.